Πολιτική ακύρωσης

Η εταιρεία

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη διοργάνωση λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν. Ακύρωση της εκδήλωσης μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που η εταιρεία κρίνει σκόπιμους. 

Αν η διοργάνωση ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο εκ των ανωτέρω, ο πελάτης λαμβάνει εις ολόκληρον το ποσό που κατέβαλε.

Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. 

Ο πελάτης

Εάν ο συμμετέχων πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε πρόσφορο τρόπο, αίτημα συνοδευόμενο απαραίτητα από το αποδεικτικό πληρωμής. 

Η ακύρωση μπορεί να λάβει χώρα μέχρι και 48 ώρες από την αγορά του προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραστεί στην εκδήλωση από δική του υπαιτιότητα δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των καταβληθέντων χρηματικών ποσών.